ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥


ik ōunkār sat nām karatā purakh nirabhau niravair akāl mūrat ajūnī saibhan gur prasād .

 • One Universal Creator God. Truth Is The Name. Creative Being Personified. No Fear. No Hatred. Image Of The Undying. Beyond Birth. Self-Existent. By Guru's Grace:

3554 Jaijavanti

ਰਾਗੁ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥


rāg jaijāvantī mahalā 9 .

 • Raag Jaijaavantee, Ninth Mehl:

3554 Jaijavanti

ਰਾਮੁ ਸਿਮਰਿ ਰਾਮੁ ਸਿਮਰਿ ਇਹੈ ਤੇਰੈ ਕਾਜਿ ਹੈ ॥


rām simar rām simar ihai tērai kāj hai .

 • Meditate in remembrance on the Lord - meditate on the Lord; this alone shall be of use to you.

3554 Jaijavanti

ਮਾਇਆ ਕੋ ਸੰਗੁ ਤਿਆਗੁ ਪ੍ਰਭ ਜੂ ਕੀ ਸਰਨਿ ਲਾਗੁ ॥


māiā kō sang tiāg prabh jū kī saran lāg .

 • Abandon your association with Maya, and take shelter in the Sanctuary of God.

3554 Jaijavanti

ਜਗਤ ਸੁਖ ਮਾਨੁ ਮਿਥਿਆ ਝੂਠੋ ਸਭ ਸਾਜੁ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


jagat sukh mān mithiā jhūthō sabh sāj hai .1. rahāu .

 • Remember that the pleasures of the world are false; this whole show is just an illusion. ||1||Pause||

3554 Jaijavanti

ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਧਨੁ ਪਛਾਨੁ ਕਾਹੇ ਪਰਿ ਕਰਤ ਮਾਨੁ ॥


supanē jiu dhan pashān kāhē par karat mān .

 • You must understand that this wealth is just a dream. Why are you so proud?

3554 Jaijavanti

ਬਾਰੂ ਕੀ ਭੀਤਿ ਜੈਸੇ ਬਸੁਧਾ ਕੋ ਰਾਜੁ ਹੈ ॥੧॥


bārū kī bhīt jaisē basudhā kō rāj hai .1.

 • The empires of the earth are like walls of sand. ||1||

3554 Jaijavanti

ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ ਕਹਤੁ ਬਾਤ ਬਿਨਸਿ ਜੈਹੈ ਤੇਰੋ ਗਾਤੁ ॥


nānak jan kahat bāt binas jaihai tērō gāt .

 • Servant Nanak speaks the Truth: your body shall perish and pass away.

3554 Jaijavanti

ਛਿਨੁ ਛਿਨੁ ਕਰਿ ਗਇਓ ਕਾਲੁ ਤੈਸੇ ਜਾਤੁ ਆਜੁ ਹੈ ॥੨॥੧॥


shin shin kar gaiō kāl taisē jāt āj hai .2.1.

 • Moment by moment, yesterday passed. Today is passing as well. ||2||1||

3554 Jaijavanti

ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥


jaijāvantī mahalā 9 .

 • Jaijaavantee, Ninth Mehl:

3555 Jaijavanti

ਰਾਮੁ ਭਜੁ ਰਾਮੁ ਭਜੁ ਜਨਮੁ ਸਿਰਾਤੁ ਹੈ ॥


rām bhaj rām bhaj janam sirāt hai .

 • Meditate on the Lord - vibrate on the Lord; your life is slipping away.

3555 Jaijavanti

ਕਹਉ ਕਹਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਮਝਤ ਨਹ ਕਿਉ ਗਵਾਰ ॥


kahau kahā bār bār samajhat nah kiu gavār .

 • Why am I telling you this again and again? You fool - why don't you understand?

3555 Jaijavanti

ਬਿਨਸਤ ਨਹ ਲਗੈ ਬਾਰ ਓਰੇ ਸਮ ਗਾਤੁ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


binasat nah lagai bār ōrē sam gāt hai .1. rahāu .

 • Your body is like a hail-stone; it melts away in no time at all. ||1||Pause||

3555 Jaijavanti

ਸਗਲ ਭਰਮ ਡਾਰਿ ਦੇਹਿ ਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਨਾਮੁ ਲੇਹਿ ॥


sagal bharam dār dēh gōbind kō nām lēh .

 • So give up all your doubts, and utter the Naam, the Name of the Lord.

3555 Jaijavanti

ਅੰਤਿ ਬਾਰ ਸੰਗਿ ਤੇਰੈ ਇਹੈ ਏਕੁ ਜਾਤੁ ਹੈ ॥੧॥


ant bār sang tērai ihai ēk jāt hai .1.

 • At the very last moment, this alone shall go along with you. ||1||

3555 Jaijavanti

ਬਿਖਿਆ ਬਿਖੁ ਜਿਉ ਬਿਸਾਰਿ ਪ੍ਰਭ ਕੌ ਜਸੁ ਹੀਏ ਧਾਰਿ ॥


bikhiā bikh jiu bisār prabh kau jas hīē dhār .

 • Forget the poisonous sins of corruption, and enshrine the Praises of God in your heart.

3555 Jaijavanti

ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਹਿ ਪੁਕਾਰਿ ਅਉਸਰੁ ਬਿਹਾਤੁ ਹੈ ॥੨॥੨॥


nānak jan kah pukār ausar bihāt hai .2.2.

 • Servant Nanak proclaims that this opportunity is slipping away. ||2||2||

3555 Jaijavanti

ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥


jaijāvantī mahalā 9 .

 • Jaijaavantee, Ninth Mehl:

3556 Jaijavanti

ਰੇ ਮਨ ਕਉਨ ਗਤਿ ਹੋਇ ਹੈ ਤੇਰੀ ॥


rē man kaun gat hōi hai tērī .

 • O mortal, what will your condition be?

3556 Jaijavanti

ਇਹ ਜਗ ਮਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸੋ ਤਉ ਨਹੀ ਸੁਨਿਓ ਕਾਨਿ ॥


ih jag mah rām nām sō tau nahī suniō kān .

 • In this world, you have not listened to the Lord's Name.

3556 Jaijavanti

ਬਿਖਿਅਨ ਸਿਉ ਅਤਿ ਲੁਭਾਨਿ ਮਤਿ ਨਾਹਿਨ ਫੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


bikhian siu at lubhān mat nāhin phērī .1. rahāu .

 • You are totally engrossed in corruption and sin; you have not turned your mind away from them at all. ||1||Pause||

3556 Jaijavanti

ਮਾਨਸ ਕੋ ਜਨਮੁ ਲੀਨੁ ਸਿਮਰਨੁ ਨਹ ਨਿਮਖ ਕੀਨੁ ॥


mānas kō janam līn simaran nah nimakh kīn .

 • You obtained this human life, but you have not remembered the Lord in meditation, even for an instant.

3556 Jaijavanti

ਦਾਰਾ ਸੁਖ ਭਇਓ ਦੀਨੁ ਪਗਹੁ ਪਰੀ ਬੇਰੀ ॥੧॥


dārā sukh bhaiō dīn pagah parī bērī .1.

 • For the sake of pleasure, you have become subservient to your woman, and now your feet are bound. ||1||

3556 Jaijavanti

ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਹਿ ਪੁਕਾਰਿ ਸੁਪਨੈ ਜਿਉ ਜਗ ਪਸਾਰੁ ॥


nānak jan kah pukār supanai jiu jag pasār .

 • Servant Nanak proclaims that the vast expanse of this world is just a dream.

3556 Jaijavanti

ਸਿਮਰਤ ਨਹ ਕਿਉ ਮੁਰਾਰਿ ਮਾਇਆ ਜਾ ਕੀ ਚੇਰੀ ॥੨॥੩॥


simarat nah kiu murār māiā jā kī chērī .2.3.

 • Why not meditate on the Lord? Even Maya is His slave. ||2||3||

3556 Jaijavanti

ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥


jaijāvantī mahalā 9 .

 • Jaijaavantee, Ninth Mehl:

3557 Jaijavanti

ਬੀਤ ਜੈਹੈ ਬੀਤ ਜੈਹੈ ਜਨਮੁ ਅਕਾਜੁ ਰੇ ॥


bīt jaihai bīt jaihai janam akāj rē .

 • Slipping away - your life is uselessly slipping away.

3557 Jaijavanti

ਨਿਸਿ ਦਿਨੁ ਸੁਨਿ ਕੈ ਪੁਰਾਨ ਸਮਝਤ ਨਹ ਰੇ ਅਜਾਨ ॥


nis din sun kai purān samajhat nah rē ajān .

 • Night and day, you listen to the Puraanas, but you do not understand them, you ignorant fool!

3557 Jaijavanti

ਕਾਲੁ ਤਉ ਪਹੂਚਿਓ ਆਨਿ ਕਹਾ ਜੈਹੈ ਭਾਜਿ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


kāl tau pahūchiō ān kahā jaihai bhāj rē .1. rahāu .

 • Death has arrived; now where will you run? ||1||Pause||

3557 Jaijavanti

Based on Bootstrap | Data Source Sikher.com | About