ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥


ik ōunkār sat nām karatā purakh nirabhau niravair akāl mūrat ajūnī saibhan gur prasād .

 • One Universal Creator God. Truth Is The Name. Creative Being Personified. No Fear. No Hatred. Image Of The Undying. Beyond Birth. Self-Existent. By Guru's Grace:

880 Aasaa

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਸੋ ਦਰੁ ॥


rāg āsā mahalā 1 ghar 1 sō dar .

 • Raag Aasaa, First Mehl, First House, So Dar ~ That Gate:

880 Aasaa

ਸੋ ਦਰੁ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕੇਹਾ ਜਿਤੁ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮ੍ਹਾਲੇ ॥


sō dar tērā kēhā sō ghar kēhā jit bah sarab samhālē .

 • What is that Gate, and what is that Home, in which You sit and take care of all?

880 Aasaa

ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣਹਾਰੇ ॥


vājē tērē nād anēk asankhā kētē tērē vāvanahārē .

 • Countless musical instruments of so many various kinds vibrate there for You; so many are the musicians there for You.

880 Aasaa

ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਅਹਿ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣਹਾਰੇ ॥


kētē tērē rāg parī siu kahīah kētē tērē gāvanahārē .

 • There are so many Ragas there for You, along with their accompanying harmonies; so many minstrels sing to You.

880 Aasaa

ਗਾਵਨ੍ਹਿ ਤੁਧਨੋ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ॥


gāvanh tudhanō paun pānī baisantar gāvai rājā dharam duārē .

 • The winds sing to You, as do water and fire; the Righteous Judge of Dharma sings at Your Door.

880 Aasaa

ਗਾਵਨ੍ਹਿ ਤੁਧਨੋ ਚਿਤੁ ਗੁਪਤੁ ਲਿਖਿ ਜਾਣਨਿ ਲਿਖਿ ਲਿਖਿ ਧਰਮੁ ਵੀਚਾਰੇ ॥


gāvanh tudhanō chit gupat likh jānan likh likh dharam vīchārē .

 • Chitar and Gupat, the recording angels of the conscious and the subconscious, sing to You; they know, and they write, and on the basis of what they write, the Lord of Dharma passes judgement.

880 Aasaa

ਗਾਵਨ੍ਹਿ ਤੁਧਨੋ ਈਸਰੁ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨਿ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ॥


gāvanh tudhanō īsar brahamā dēvī sōhan tērē sadā savārē .

 • Shiva and Brahma and the Goddess Parvaati, so beautiful and ever adorned by You, sing to You.

880 Aasaa

ਗਾਵਨ੍ਹਿ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰਾਸਣਿ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆ ਦਰਿ ਨਾਲੇ ॥


gāvanh tudhanō indr indrāsan baithē dēvatiā dar nālē .

 • The Indras, seated upon their celestial thrones, with the deities at Your Gate, sing to You.

880 Aasaa

ਗਾਵਨ੍ਹਿ ਤੁਧਨੋ ਸਿਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰਿ ਗਾਵਨ੍ਹਿ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਬੀਚਾਰੇ ॥


gāvanh tudhanō sidh samādhī andar gāvanh tudhanō sādh bīchārē .

 • The Siddhas in Samaadhi sing to You, and the Holy Saints, in their contemplative meditation, sing to You.

880 Aasaa

ਗਾਵਨ੍ਹਿ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ॥


gāvanh tudhanō jatī satī santōkhī gāvan tudhanō vīr karārē .

 • The celibates, the truthful and the patient beings sing to You, and the mighty warriors sing to You.

880 Aasaa

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਿਤ ਪੜੇ ਰਖੀਸੁਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਬੇਦਾ ਨਾਲੇ ॥


gāvan tudhanō pandit parē rakhīsur jug jug bēdā nālē .

 • The scholarly Pandits sing to You, along with the holy Rishis and the readers of the Vedas throughout the ages.

880 Aasaa

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨੁ ਮੋਹਨਿ ਸੁਰਗੁ ਮਛੁ ਪਇਆਲੇ ॥


gāvan tudhanō mōhanīā man mōhan surag mash paiālē .

 • The Mohinis, the heavenly beauties who entice the heart in paradise, in this world and in the nether regions, sing to You.

880 Aasaa

ਗਾਵਨ੍ਹਿ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ ਜੇਤੇ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ॥


gāvanh tudhanō ratan upāē tērē jētē athasath tīrath nālē .

 • The fourteen priceless jewels created by You, and the sixty-eight holy places of pilgrimage, sing to You.

880 Aasaa

ਗਾਵਨ੍ਹਿ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਨ੍ਹਿ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ॥


gāvanh tudhanō jōdh mahābal sūrā gāvanh tudhanō khānī chārē .

 • The mighty warriors and the divine heroes sing to You, and the four sources of creation sing to You.

880 Aasaa

ਗਾਵਨ੍ਹਿ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਕਰਿ ਕਰਿ ਰਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ ॥


gāvanh tudhanō khand mandal brahamandā kar kar rakhē tērē dhārē .

 • The continents, the worlds and the solar systems, created and installed by Your Hand, sing to You.

880 Aasaa

ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ੍ਹਿ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵਨ੍ਹਿ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ॥


sēī tudhanō gāvanh jō tudh bhāvanh ratē tērē bhagat rasālē .

 • They alone sing to You, who are pleasing to Your Will, and who are imbued with the nectar of Your devotional worship.

880 Aasaa

ਹੋਰਿ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨਿ ਸੇ ਮੈ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਨਿ ਨਾਨਕੁ ਕਿਆ ਬੀਚਾਰੇ ॥


hōr kētē tudhanō gāvan sē mai chit n āvan nānak kiā bīchārē .

 • So many others sing to You, they do not come into my mind; how can Nanak think of them?

880 Aasaa

ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ॥


sōī sōī sadā sach sāhib sāchā sāchī nāī .

 • That Lord and Master - He is True, forever True; He is True, and True is His Name.

880 Aasaa

ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨਿ ਰਚਾਈ ॥


hai bhī hōsī jāi n jāsī rachanā jin rachāī .

 • He who created the creation is True, and He shall always be True; He shall not depart, even when the creation departs.

880 Aasaa

ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨਿ ਉਪਾਈ ॥


rangī rangī bhātī jinasī māiā jin upāī .

 • He created the world of Maya with its various colors and species.

880 Aasaa

ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਅਪਣਾ ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ॥


kar kar dēkhai kītā apanā jiu tis dī vadiāī .

 • Having created the creation, He Himself watches over it, as it pleases His Greatness.

880 Aasaa

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਫਿਰਿ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥


jō tis bhāvai sōī karasī phir hukam n karanā jāī .

 • Whatever pleases Him, that is what He does. No one can issue any commands to Him.

880 Aasaa

Based on Bootstrap | Data Source Sikher.com | About