ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ


jaitasarī mahalā 4 ghar 1 chaupadē

 • Jaitsree, Fourth Mehl, First House, Chau-Padas:

1854 Jaitsiri

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥


ik ōunkār satigur prasād .

 • One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

1854 Jaitsiri

ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਰਤਨੁ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਬਸਿਆ ਗੁਰਿ ਹਾਥੁ ਧਰਿਓ ਮੇਰੈ ਮਾਥਾ ॥


mērai hīarai ratan nām har basiā gur hāth dhariō mērai māthā .

 • The Jewel of the Lord's Name abides within my heart; the Guru has placed His hand on my forehead.

1854 Jaitsiri

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਬਿਖ ਦੁਖ ਉਤਰੇ ਗੁਰਿ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਰਿਨੁ ਲਾਥਾ ॥੧॥


janam janam kē kilabikh dukh utarē gur nām dīō rin lāthā .1.

 • The sins and pains of countless incarnations have been cast out. The Guru has blessed me with the Naam, the Name of the Lord, and my debt has been paid off. ||1||

1854 Jaitsiri

ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਭਿ ਅਰਥਾ ॥


mērē man bhaj rām nām sabh arathā .

 • O my mind, vibrate the Lord's Name, and all your affairs shall be resolved.

1854 Jaitsiri

ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਜੀਵਨੁ ਬਿਰਥਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥


gur pūrai har nām drirāiā bin nāvai jīvan birathā . rahāu .

 • The Perfect Guru has implanted the Lord's Name within me; without the Name, life is useless. ||Pause||

1854 Jaitsiri

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਮੂੜ ਭਏ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਿਤ ਫਾਥਾ ॥


bin gur mūr bhaē hai manamukh tē mōh māiā nit phāthā .

 • Without the Guru, the self-willed manmukhs are foolish and ignorant; they are forever entangled in emotional attachment to Maya.

1854 Jaitsiri

ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਣ ਨ ਸੇਵੇ ਕਬਹੂ ਤਿਨ ਸਭੁ ਜਨਮੁ ਅਕਾਥਾ ॥੨॥


tin sādhū charan n sēvē kabahū tin sabh janam akāthā .2.

 • They never serve the feet of the Holy; their lives are totally useless. ||2||

1854 Jaitsiri

ਜਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਣ ਸਾਧ ਪਗ ਸੇਵੇ ਤਿਨ ਸਫਲਿਓ ਜਨਮੁ ਸਨਾਥਾ ॥


jin sādhū charan sādh pag sēvē tin saphaliō janam sanāthā .

 • Those who serve at the feet of the Holy, the feet of the Holy, their lives are made fruitful, and they belong to the Lord.

1854 Jaitsiri

ਮੋ ਕਉ ਕੀਜੈ ਦਾਸੁ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ ਹਰਿ ਦਇਆ ਧਾਰਿ ਜਗੰਨਾਥਾ ॥੩॥


mō kau kījai dās dās dāsan kō har daiā dhār jagannāthā .3.

 • Make me the slave of the slave of the slaves of the Lord; bless me with Your Mercy, O Lord of the Universe. ||3||

1854 Jaitsiri

ਹਮ ਅੰਧੁਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ ਕਿਉ ਚਾਲਹ ਮਾਰਗਿ ਪੰਥਾ ॥


ham andhulē giānahīn agiānī kiu chālah mārag panthā .

 • I am blind, ignorant and totally without wisdom; how can I walk on the Path?

1854 Jaitsiri

ਹਮ ਅੰਧੁਲੇ ਕਉ ਗੁਰ ਅੰਚਲੁ ਦੀਜੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਚਲਹ ਮਿਲੰਥਾ ॥੪॥੧॥


ham andhulē kau gur anchal dījai jan nānak chalah milanthā .4.1.

 • I am blind - O Guru, please let me grasp the hem of Your robe, so that servant Nanak may walk in harmony with You. ||4||1||

1854 Jaitsiri

ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥


jaitasarī mahalā 4 .

 • Jaitsree, Fourth Mehl:

1855 Jaitsiri

ਹੀਰਾ ਲਾਲੁ ਅਮੋਲਕੁ ਹੈ ਭਾਰੀ ਬਿਨੁ ਗਾਹਕ ਮੀਕਾ ਕਾਖਾ ॥


hīrā lāl amōlak hai bhārī bin gāhak mīkā kākhā .

 • A jewel or a diamond may be very valuable and heavy, but without a purchaser, it is worth only straw.

1855 Jaitsiri

ਰਤਨ ਗਾਹਕੁ ਗੁਰੁ ਸਾਧੂ ਦੇਖਿਓ ਤਬ ਰਤਨੁ ਬਿਕਾਨੋ ਲਾਖਾ ॥੧॥


ratan gāhak gur sādhū dēkhiō tab ratan bikānō lākhā .1.

 • When the Holy Guru, the Purchaser, saw this jewel, He purchased it for hundreds of thousands of dollars. ||1||

1855 Jaitsiri

ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਗੁਪਤ ਹੀਰੁ ਹਰਿ ਰਾਖਾ ॥


mērai man gupat hīr har rākhā .

 • The Lord has kept this jewel hidden within my mind.

1855 Jaitsiri

ਦੀਨ ਦਇਆਲਿ ਮਿਲਾਇਓ ਗੁਰੁ ਸਾਧੂ ਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਹੀਰੁ ਪਰਾਖਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥


dīn daiāl milāiō gur sādhū gur miliai hīr parākhā . rahāu .

 • The Lord, merciful to the meek, led me to meet the Holy Guru; meeting the Guru, I came to appreciate this jewel. ||Pause||

1855 Jaitsiri

ਮਨਮੁਖ ਕੋਠੀ ਅਗਿਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਤਿਨ ਘਰਿ ਰਤਨੁ ਨ ਲਾਖਾ ॥


manamukh kōthī agiān andhērā tin ghar ratan n lākhā .

 • The rooms of the self-willed manmukhs are dark with ignorance; in their homes, the jewel is not visible.

1855 Jaitsiri

ਤੇ ਊਝੜਿ ਭਰਮਿ ਮੁਏ ਗਾਵਾਰੀ ਮਾਇਆ ਭੁਅੰਗ ਬਿਖੁ ਚਾਖਾ ॥੨॥


tē ūjhar bharam muē gāvārī māiā bhuang bikh chākhā .2.

 • Those fools die, wandering in the wilderness, eating the poison of the snake, Maya. ||2||

1855 Jaitsiri

ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਾਧ ਮੇਲਹੁ ਜਨ ਨੀਕੇ ਹਰਿ ਸਾਧੂ ਸਰਣਿ ਹਮ ਰਾਖਾ ॥


har har sādh mēlah jan nīkē har sādhū saran ham rākhā .

 • O Lord, Har, Har, let me meet the humble, holy beings; O Lord, keep me in the Sanctuary of the Holy.

1855 Jaitsiri

ਹਰਿ ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਪਰੇ ਭਾਗਿ ਤੁਮ ਪਾਖਾ ॥੩॥


har angīkār karah prabh suāmī ham parē bhāg tum pākhā .3.

 • O Lord, make me Your own; O God, Lord and Master, I have hurried to Your side. ||3||

1855 Jaitsiri

ਜਿਹਵਾ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖਿ ਵਖਾਣਹ ਤੁਮ ਵਡ ਅਗਮ ਵਡ ਪੁਰਖਾ ॥


jihavā kiā gun ākh vakhānah tum vad agam vad purakhā .

 • What Glorious Virtues of Yours can I speak and describe? You are great and unfathomable, the Greatest Being.

1855 Jaitsiri

ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਪਾਖਾਣੁ ਡੁਬਤ ਹਰਿ ਰਾਖਾ ॥੪॥੨॥


jan nānak har kirapā dhārī pākhān dubat har rākhā .4.2.

 • The Lord has bestowed His Mercy on servant Nanak; He has saved the sinking stone. ||4||2||

1855 Jaitsiri

Based on Bootstrap | Data Source Sikher.com | About