ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪੁ ॥


saram khand kī bānī rūp .

 • In the realm of humility, the Word is Beauty.

37 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਤਿਥੈ ਘਾੜਤਿ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤੁ ਅਨੂਪੁ ॥


tithai ghārat gharīai bahut anūp .

 • Forms of incomparable beauty are fashioned there.

37 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਤਾ ਕੀਆ ਗਲਾ ਕਥੀਆ ਨਾ ਜਾਹਿ ॥


tā kīā galā kathīā nā jāh .

 • These things cannot be described.

37 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛੁਤਾਇ ॥


jē kō kahai pishai pashutāi .

 • One who tries to speak of these shall regret the attempt.

37 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤਿ ਮਤਿ ਮਨਿ ਬੁਧਿ ॥


tithai gharīai surat mat man budh .

 • The intuitive consciousness, intellect and understanding of the mind are shaped there.

37 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾ ਸਿਧਾ ਕੀ ਸੁਧਿ ॥੩੬॥


tithai gharīai surā sidhā kī sudh .36.

 • The consciousness of the spiritual warriors and the Siddhas, the beings of spiritual perfection, are shaped there. ||36||

37 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰੁ ॥


karam khand kī bānī jōr .

 • In the realm of karma, the Word is Power.

38 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਤਿਥੈ ਹੋਰੁ ਨ ਕੋਈ ਹੋਰੁ ॥


tithai hōr n kōī hōr .

 • No one else dwells there,

38 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਤਿਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ॥


tithai jōdh mahābal sūr .

 • except the warriors of great power, the spiritual heroes.

38 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਤਿਨ ਮਹਿ ਰਾਮੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ॥


tin mah rām rahiā bharapūr .

 • They are totally fulfilled, imbued with the Lord's Essence.

38 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਤਿਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹਿ ॥


tithai sītō sītā mahimā māh .

 • Myriads of Sitas are there, cool and calm in their majestic glory.

38 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਤਾ ਕੇ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਹਿ ॥


tā kē rūp n kathanē jāh .

 • Their beauty cannot be described.

38 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਨਾ ਓਹਿ ਮਰਹਿ ਨ ਠਾਗੇ ਜਾਹਿ ॥


nā ōh marah n thāgē jāh .

 • Neither death nor deception comes to those,

38 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥


jin kai rām vasai man māh .

 • within whose minds the Lord abides.

38 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਤਿਥੈ ਭਗਤ ਵਸਹਿ ਕੇ ਲੋਅ ॥


tithai bhagat vasah kē lō .

 • The devotees of many worlds dwell there.

38 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਕਰਹਿ ਅਨੰਦੁ ਸਚਾ ਮਨਿ ਸੋਇ ॥


karah anand sachā man sōi .

 • They celebrate; their minds are imbued with the True Lord.

38 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਸਚ ਖੰਡਿ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ॥


sach khand vasai nirankār .

 • In the realm of Truth, the Formless Lord abides.

38 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ ॥


kar kar vēkhai nadar nihāl .

 • Having created the creation, He watches over it. By His Glance of Grace, He bestows happiness.

38 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਤਿਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਭੰਡ ॥


tithai khand mandal varabhand .

 • There are planets, solar systems and galaxies.

38 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ ॥


jē kō kathai t ant n ant .

 • If one speaks of them, there is no limit, no end.

38 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਤਿਥੈ ਲੋਅ ਲੋਅ ਆਕਾਰ ॥


tithai lō lō ākār .

 • There are worlds upon worlds of His Creation.

38 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮੁ ਤਿਵੈ ਤਿਵ ਕਾਰ ॥


jiv jiv hukam tivai tiv kār .

 • As He commands, so they exist.

38 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥


vēkhai vigasai kar vīchār .

 • He watches over all, and contemplating the creation, He rejoices.

38 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੁ ॥੩੭॥


nānak kathanā kararā sār .37.

 • O Nanak, to describe this is as hard as steel! ||37||

38 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਜਤੁ ਪਾਹਾਰਾ ਧੀਰਜੁ ਸੁਨਿਆਰੁ ॥


jat pāhārā dhīraj suniār .

 • Let self-control be the furnace, and patience the goldsmith.

39 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਅਹਰਣਿ ਮਤਿ ਵੇਦੁ ਹਥੀਆਰੁ ॥


aharan mat vēd hathīār .

 • Let understanding be the anvil, and spiritual wisdom the tools.

39 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਭਉ ਖਲਾ ਅਗਨਿ ਤਪ ਤਾਉ ॥


bhau khalā agan tap tāu .

 • With the Fear of God as the bellows, fan the flames of tapa, the body's inner heat.

39 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤਿਤੁ ਢਾਲਿ ॥


bhānhdā bhāu anmrit tit dhāl .

 • In the crucible of love, melt the Nectar of the Name,

39 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਘੜੀਐ ਸਬਦੁ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ ॥


gharīai sabad sachī takasāl .

 • and mint the True Coin of the Shabad, the Word of God.

39 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰਮੁ ਤਿਨ ਕਾਰ ॥


jin kau nadar karam tin kār .

 • Such is the karma of those upon whom He has cast His Glance of Grace.

39 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ ॥੩੮॥


nānak nadarī nadar nihāl .38.

 • O Nanak, the Merciful Lord, by His Grace, uplifts and exalts them. ||38||

39 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਸਲੋਕੁ ॥


salōk .

 • Shalok:

40 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ ॥


pavan gurū pānī pitā mātā dharat mahat .

 • Air is the Guru, Water is the Father, and Earth is the Great Mother of all.

40 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਦਿਵਸੁ ਰਾਤਿ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤੁ ॥


divas rāt dui dāī dāiā khēlai sagal jagat .

 • Day and night are the two nurses, in whose lap all the world is at play.

40 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮੁ ਹਦੂਰਿ ॥


changiāīā buriāīā vāchai dharam hadūr .

 • Good deeds and bad deeds-the record is read out in the Presence of the Lord of Dharma.

40 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰਿ ॥


karamī āpō āpanī kē nērai kē dūr .

 • According to their own actions, some are drawn closer, and some are driven farther away.

40 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤਿ ਘਾਲਿ ॥


jinī nām dhiāiā gaē masakat ghāl .

 • Those who have meditated on the Naam, the Name of the Lord, and departed after having worked by the sweat of their brows

40 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲਿ ॥੧॥


nānak tē mukh ujalē kētī shutī nāl .1.

 • -O Nanak, their faces are radiant in the Court of the Lord, and many are saved along with them! ||1||

40 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਸੋ ਦਰੁ ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧


sō dar rāg āsā mahalā 1

 • So Dar ~ That Door. Raag Aasaa, First Mehl:

41 Rehraas Sahib (Evening Prayer)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥


ik ōunkār satigur prasād .

 • One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

41 Rehraas Sahib (Evening Prayer)

ਸੋ ਦਰੁ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕੇਹਾ ਜਿਤੁ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ ॥


sō dar tērā kēhā sō ghar kēhā jit bah sarab samālē .

 • Where is That Door of Yours, and where is That Home, in which You sit and take care of all?

41 Rehraas Sahib (Evening Prayer)

ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣਹਾਰੇ ॥


vājē tērē nād anēk asankhā kētē tērē vāvanahārē .

 • The Sound-current of the Naad vibrates there for You, and countless musicians play all sorts of instruments there for You.

41 Rehraas Sahib (Evening Prayer)

ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਅਹਿ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣਹਾਰੇ ॥


kētē tērē rāg parī siu kahīah kētē tērē gāvanahārē .

 • There are so many Ragas and musical harmonies to You; so many minstrels sing hymns of You.

41 Rehraas Sahib (Evening Prayer)

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਪਵਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮੁ ਦੁਆਰੇ ॥


gāvan tudhanō pavan pānī baisantar gāvai rājā dharam duārē .

 • Wind, water and fire sing of You. The Righteous Judge of Dharma sings at Your Door.

41 Rehraas Sahib (Evening Prayer)

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਚਿਤੁ ਗੁਪਤੁ ਲਿਖਿ ਜਾਣਨਿ ਲਿਖਿ ਲਿਖਿ ਧਰਮੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥


gāvan tudhanō chit gupat likh jānan likh likh dharam bīchārē .

 • Chitr and Gupt, the angels of the conscious and the subconscious who keep the record of actions, and the Righteous Judge of Dharma who reads this record, sing of You.

41 Rehraas Sahib (Evening Prayer)

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਈਸਰੁ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨਿ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ॥


gāvan tudhanō īsar brahamā dēvī sōhan tērē sadā savārē .

 • Shiva, Brahma and the Goddess of Beauty, ever adorned by You, sing of You.

41 Rehraas Sahib (Evening Prayer)

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰਾਸਣਿ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆ ਦਰਿ ਨਾਲੇ ॥


gāvan tudhanō indr indrāsan baithē dēvatiā dar nālē .

 • Indra, seated on His Throne, sings of You, with the deities at Your Door.

41 Rehraas Sahib (Evening Prayer)

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਸਿਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰਿ ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਬੀਚਾਰੇ ॥


gāvan tudhanō sidh samādhī andar gāvan tudhanō sādh bīchārē .

 • The Siddhas in Samaadhi sing of You; the Saadhus sing of You in contemplation.

41 Rehraas Sahib (Evening Prayer)

Based on Bootstrap | Data Source Sikher.com | About