ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥


salōk mah 5 .

 • Shalok, Fifth Mehl:

782 Gauri - Gauri Ki Vaar

ਚਿੜੀ ਚੁਹਕੀ ਪਹੁ ਫੁਟੀ ਵਗਨਿ ਬਹੁਤੁ ਤਰੰਗ ॥


chirī chuhakī pah phutī vagan bahut tarang .

 • The sparrows are chirping, and dawn has come; the wind stirs up the waves.

782 Gauri - Gauri Ki Vaar

ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਸੰਤਨ ਰਚੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮਹਿ ਰੰਗ ॥੧॥


acharaj rūp santan rachē nānak nāmah rang .1.

 • Such a wondrous thing the Saints have fashioned, O Nanak, in the Love of the Naam. ||1||

782 Gauri - Gauri Ki Vaar

ਮਃ ੫ ॥


mah 5 .

 • Fifth Mehl:

782 Gauri - Gauri Ki Vaar

ਘਰ ਮੰਦਰ ਖੁਸੀਆ ਤਹੀ ਜਹ ਤੂ ਆਵਹਿ ਚਿਤਿ ॥


ghar mandar khusīā tahī jah tū āvah chit .

 • Homes, palaces and pleasures are there, where You, O Lord, come to mind.

782 Gauri - Gauri Ki Vaar

ਦੁਨੀਆ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆ ਨਾਨਕ ਸਭਿ ਕੁਮਿਤ ॥੨॥


dunīā kīā vadiāīā nānak sabh kumit .2.

 • All worldly grandeur, O Nanak, is like false and evil friends. ||2||

782 Gauri - Gauri Ki Vaar

ਪਉੜੀ ॥


paurī .

 • Pauree:

782 Gauri - Gauri Ki Vaar

ਹਰਿ ਧਨੁ ਸਚੀ ਰਾਸਿ ਹੈ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਜਾਤਾ ॥


har dhan sachī rās hai kinai viralai jātā .

 • The wealth of the Lord is the true capital; how rare are those who understand this.

782 Gauri - Gauri Ki Vaar

ਤਿਸੈ ਪਰਾਪਤਿ ਭਾਇਰਹੁ ਜਿਸੁ ਦੇਇ ਬਿਧਾਤਾ ॥


tisai parāpat bhāirah jis dēi bidhātā .

 • He alone receives it, O Siblings of Destiny, unto whom the Architect of Destiny gives it.

782 Gauri - Gauri Ki Vaar

ਮਨ ਤਨ ਭੀਤਰਿ ਮਉਲਿਆ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਜਨੁ ਰਾਤਾ ॥


man tan bhītar mauliā har rang jan rātā .

 • His servant is imbued with the Love of the Lord; his body and mind blossom forth.

782 Gauri - Gauri Ki Vaar

ਸਾਧਸੰਗਿ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਸਭਿ ਦੋਖਹ ਖਾਤਾ ॥


sādhasang gun gāiā sabh dōkhah khātā .

 • In the Saadh Sangat, the Company of the Holy, he sings the Glorious Praises of the Lord, and all of his sufferings are removed.

782 Gauri - Gauri Ki Vaar

ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਜੀਵਿਆ ਜਿਨਿ ਇਕੁ ਪਛਾਤਾ ॥੬॥


nānak sōī jīviā jin ik pashātā .6.

 • O Nanak, he alone lives, who acknowledges the One Lord. ||6||

782 Gauri - Gauri Ki Vaar

Based on Bootstrap | Data Source Sikher.com | About