ਨਟ ਪੜਤਾਲ ਮਹਲਾ ੫


nat paratāl mahalā 5

 • Nat Partaal, Fifth Mehl:

2583 Nat Narayan

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥


ik ōunkār satigur prasād .

 • One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

2583 Nat Narayan

ਕੋਊ ਹੈ ਮੇਰੋ ਸਾਜਨੁ ਮੀਤੁ ॥


kōū hai mērō sājan mīt .

 • Is there any friend or companion of mine,

2583 Nat Narayan - Nat Parhtaal

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੁਨਾਵੈ ਨੀਤ ॥


har nām sunāvai nīt .

 • who will constantly share the Lord's Name with me?

2583 Nat Narayan - Nat Parhtaal

ਬਿਨਸੈ ਦੁਖੁ ਬਿਪਰੀਤਿ ॥


binasai dukh biparīt .

 • Will he rid me of my pains and evil tendencies?

2583 Nat Narayan - Nat Parhtaal

ਸਭੁ ਅਰਪਉ ਮਨੁ ਤਨੁ ਚੀਤੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


sabh arapau man tan chīt .1. rahāu .

 • I would surrender my mind, body, consciousness and everything. ||1||Pause||

2583 Nat Narayan - Nat Parhtaal

ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਆਪਨ ਕੀਤ ॥


kōī viralā āpan kīt .

 • How rare is that one whom the Lord makes His own,

2583 Nat Narayan - Nat Parhtaal

ਸੰਗਿ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨੁ ਸੀਤ ॥


sang charan kamal man sīt .

 • and whose mind is sewn into the Lord's Lotus Feet.

2583 Nat Narayan - Nat Parhtaal

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਹਰਿ ਜਸੁ ਦੀਤ ॥੧॥


kar kirapā har jas dīt .1.

 • Granting His Grace, the Lord blesses him with His Praise. ||1||

2583 Nat Narayan - Nat Parhtaal

ਹਰਿ ਭਜਿ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਜੀਤ ॥


har bhaj janam padārath jīt .

 • Vibrating, meditating on the Lord, he is victorious in this precious human life,

2583 Nat Narayan - Nat Parhtaal

ਕੋਟਿ ਪਤਿਤ ਹੋਹਿ ਪੁਨੀਤ ॥


kōt patit hōh punīt .

 • and millions of sinners are sanctified.

2583 Nat Narayan - Nat Parhtaal

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਲਿ ਬਲਿ ਕੀਤ ॥੨॥੧॥੧੦॥੧੯॥


nānak dās bal bal kīt .2.1.10.19.

 • Slave Nanak is a sacrifice, a sacrifice to Him. ||2||1||10||19||

2583 Nat Narayan - Nat Parhtaal

Based on Bootstrap | Data Source Sikher.com | About