ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥


sōrath mahalā 5 .

  • Sorat'h, Fifth Mehl:

1598 Sorath

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਇਨ ਤੇ ਆਪਿ ਛਡਾਵਹੁ ॥


kām krōdh lōbh jhūth nindā in tē āp shadāvah .

  • Sexual desire, anger, greed, falsehood and slander - please, save me from these, O Lord.

1598 Sorath

ਇਹ ਭੀਤਰ ਤੇ ਇਨ ਕਉ ਡਾਰਹੁ ਆਪਨ ਨਿਕਟਿ ਬੁਲਾਵਹੁ ॥੧॥


ih bhītar tē in kau dārah āpan nikat bulāvah .1.

  • Please eradicate these from within me, and call me to come close to You. ||1||

1598 Sorath

ਅਪੁਨੀ ਬਿਧਿ ਆਪਿ ਜਨਾਵਹੁ ॥


apunī bidh āp janāvah .

  • You alone teach me Your Ways.

1598 Sorath

ਹਰਿ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


har jan mangal gāvah .1. rahāu .

  • With the Lord's humble servants, I sing His Praises. ||1||Pause||

1598 Sorath

ਬਿਸਰੁ ਨਾਹੀ ਕਬਹੂ ਹੀਏ ਤੇ ਇਹ ਬਿਧਿ ਮਨ ਮਹਿ ਪਾਵਹੁ ॥


bisar nāhī kabahū hīē tē ih bidh man mah pāvah .

  • May I never forget the Lord within my heart; please, instill such understanding within my mind.

1598 Sorath

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵਡਭਾਗੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਤਹਿ ਨ ਧਾਵਹੁ ॥੨॥੩॥੩੧॥


gur pūrā bhētiō vadabhāgī jan nānak katah n dhāvah .2.3.31.

  • By great good fortune, servant Nanak has met with the Perfect Guru, and now, he will not go anywhere else. ||2||3||31||

1598 Sorath

Based on Bootstrap | Data Source Sikher.com | About