ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਕਾ ॥


sirīrāg trilōchan kā .

 • Siree Raag, Trilochan:

218 Siri Raag - Bhagtah Ki Bani (Teachings Of The Saints)

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਮਨਿ ਆਗਲੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਰਾ ਮਰਣੁ ਭਉ ਵਿਸਰਿ ਗਇਆ ॥


māiā mōh man āgalarā prānī jarā maran bhau visar gaiā .

 • The mind is totally attached to Maya; the mortal has forgotten his fear of old age and death.

218 Siri Raag - Bhagtah Ki Bani (Teachings Of The Saints)

ਕੁਟੰਬੁ ਦੇਖਿ ਬਿਗਸਹਿ ਕਮਲਾ ਜਿਉ ਪਰ ਘਰਿ ਜੋਹਹਿ ਕਪਟ ਨਰਾ ॥੧॥


kutanb dēkh bigasah kamalā jiu par ghar jōhah kapat narā .1.

 • Gazing upon his family, he blossoms forth like the lotus flower; the deceitful person watches and covets the homes of others. ||1||

218 Siri Raag - Bhagtah Ki Bani (Teachings Of The Saints)

ਦੂੜਾ ਆਇਓਹਿ ਜਮਹਿ ਤਣਾ ॥ ਤਿਨ ਆਗਲੜੈ ਮੈ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥


dūrā āiōh jamah tanā . tin āgalarai mai rahan n jāi .

 • When the powerful Messenger of Death comes, no one can stand against his awesome power.

218 Siri Raag - Bhagtah Ki Bani (Teachings Of The Saints)

ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਾਜਣੁ ਆਇ ਕਹੈ ॥


kōī kōī sājan āi kahai .

 • Rare, very rare, is that friend who comes and says,

218 Siri Raag - Bhagtah Ki Bani (Teachings Of The Saints)

ਮਿਲੁ ਮੇਰੇ ਬੀਠੁਲਾ ਲੈ ਬਾਹੜੀ ਵਲਾਇ ॥ ਮਿਲੁ ਮੇਰੇ ਰਮਈਆ ਮੈ ਲੇਹਿ ਛਡਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


mil mērē bīthulā lai bāharī valāi . mil mērē ramaīā mai lēh shadāi .1. rahāu .

 • O my Beloved, take me into Your Embrace! O my Lord, please save me!||1||Pause||

218 Siri Raag - Bhagtah Ki Bani (Teachings Of The Saints)

ਅਨਿਕ ਅਨਿਕ ਭੋਗ ਰਾਜ ਬਿਸਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਪੈ ਅਮਰੁ ਭਇਆ ॥


anik anik bhōg rāj bisarē prānī sansār sāgar pai amar bhaiā .

 • Indulging in all sorts of princely pleasures, O mortal, you have forgotten God; you have fallen into the world-ocean, and you think that you have become immortal.

218 Siri Raag - Bhagtah Ki Bani (Teachings Of The Saints)

ਮਾਇਆ ਮੂਠਾ ਚੇਤਸਿ ਨਾਹੀ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਓ ਆਲਸੀਆ ॥੨॥


māiā mūthā chētas nāhī janam gavāiō ālasīā .2.

 • Cheated and plundered by Maya, you do not think of God, and you waste your life in laziness. ||2||

218 Siri Raag - Bhagtah Ki Bani (Teachings Of The Saints)

ਬਿਖਮ ਘੋਰ ਪੰਥਿ ਚਾਲਣਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਵਿ ਸਸਿ ਤਹ ਨ ਪ੍ਰਵੇਸੰ ॥


bikham ghōr panth chālanā prānī rav sas tah n pravēsan .

 • The path you must walk is treacherous and terrifying, O mortal; neither the sun nor the moon shine there.

218 Siri Raag - Bhagtah Ki Bani (Teachings Of The Saints)

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਤਬ ਬਿਸਰਿ ਗਇਆ ਜਾਂ ਤਜੀਅਲੇ ਸੰਸਾਰੰ ॥੩॥


māiā mōh tab bisar gaiā jānh tajīalē sansāran .3.

 • Your emotional attachment to Maya will be forgotten, when you have to leave this world. ||3||

218 Siri Raag - Bhagtah Ki Bani (Teachings Of The Saints)

ਆਜੁ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਪ੍ਰਗਟੁ ਭਇਆ ਹੈ ਪੇਖੀਅਲੇ ਧਰਮਰਾਓ ॥


āj mērai man pragat bhaiā hai pēkhīalē dharamarāō .

 • Today, it became clear to my mind that the Righteous Judge of Dharma is watching us.

218 Siri Raag - Bhagtah Ki Bani (Teachings Of The Saints)

ਤਹ ਕਰ ਦਲ ਕਰਨਿ ਮਹਾਬਲੀ ਤਿਨ ਆਗਲੜੈ ਮੈ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥੪॥


tah kar dal karan mahābalī tin āgalarai mai rahan n jāi .4.

 • His messengers, with their awesome power, crush people between their hands; I cannot stand against them. ||4||

218 Siri Raag - Bhagtah Ki Bani (Teachings Of The Saints)

ਜੇ ਕੋ ਮੂੰ ਉਪਦੇਸੁ ਕਰਤੁ ਹੈ ਤਾ ਵਣਿ ਤ੍ਰਿਣਿ ਰਤੜਾ ਨਾਰਾਇਣਾ ॥


jē kō mūn upadēs karat hai tā van trin ratarā nārāinā .

 • If someone is going to teach me something, let it be that the Lord is pervading the forests and fields.

218 Siri Raag - Bhagtah Ki Bani (Teachings Of The Saints)

ਐ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਭ ਕਿਛੁ ਜਾਣਦਾ ਬਦਤਿ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨੁ ਰਾਮਈਆ ॥੫॥੨॥


ai jī tūn āpē sabh kish jānadā badat trilōchan rāmaīā .5.2.

 • O Dear Lord, You Yourself know everything; so prays Trilochan, Lord. ||5||2||

218 Siri Raag - Bhagtah Ki Bani (Teachings Of The Saints)

Based on Bootstrap | Data Source Sikher.com | About