ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩ ॥


sirīrāg mahalā 1 ghar 3 .

 • Siree Raag, First Mehl, Third House:

81 Siri Raag

ਅਮਲੁ ਕਰਿ ਧਰਤੀ ਬੀਜੁ ਸਬਦੋ ਕਰਿ ਸਚ ਕੀ ਆਬ ਨਿਤ ਦੇਹਿ ਪਾਣੀ ॥


amal kar dharatī bīj sabadō kar sach kī āb nit dēh pānī .

 • Make good deeds the soil, and let the Word of the Shabad be the seed; irrigate it continually with the water of Truth.

81 Siri Raag

ਹੋਇ ਕਿਰਸਾਣੁ ਈਮਾਨੁ ਜੰਮਾਇ ਲੈ ਭਿਸਤੁ ਦੋਜਕੁ ਮੂੜੇ ਏਵ ਜਾਣੀ ॥੧॥


hōi kirasān īmān janmāi lai bhisat dōjak mūrē ēv jānī .1.

 • Become such a farmer, and faith will sprout. This brings knowledge of heaven and hell, you fool! ||1||

81 Siri Raag

ਮਤੁ ਜਾਣ ਸਹਿ ਗਲੀ ਪਾਇਆ ॥


mat jān sah galī pāiā .

 • Do not think that your Husband Lord can be obtained by mere words.

81 Siri Raag

ਮਾਲ ਕੈ ਮਾਣੈ ਰੂਪ ਕੀ ਸੋਭਾ ਇਤੁ ਬਿਧੀ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


māl kai mānai rūp kī sōbhā it bidhī janam gavāiā .1. rahāu .

 • You are wasting this life in the pride of wealth and the splendor of beauty. ||1||Pause||

81 Siri Raag

ਐਬ ਤਨਿ ਚਿਕੜੋ ਇਹੁ ਮਨੁ ਮੀਡਕੋ ਕਮਲ ਕੀ ਸਾਰ ਨਹੀ ਮੂਲਿ ਪਾਈ ॥


aib tan chikarō ih man mīdakō kamal kī sār nahī mūl pāī .

 • The defect of the body which leads to sin is the mud puddle, and this mind is the frog, which does not appreciate the lotus flower at all.

81 Siri Raag

ਭਉਰੁ ਉਸਤਾਦੁ ਨਿਤ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲੇ ਕਿਉ ਬੂਝੈ ਜਾ ਨਹ ਬੁਝਾਈ ॥੨॥


bhaur usatād nit bhākhiā bōlē kiu būjhai jā nah bujhāī .2.

 • The bumble bee is the teacher who continually teaches the lesson. But how can one understand, unless one is made to understand? ||2||

81 Siri Raag

ਆਖਣੁ ਸੁਨਣਾ ਪਉਣ ਕੀ ਬਾਣੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਤਾ ਮਾਇਆ ॥


ākhan sunanā paun kī bānī ih man ratā māiā .

 • This speaking and listening is like the song of the wind, for those whose minds are colored by the love of Maya.

81 Siri Raag

ਖਸਮ ਕੀ ਨਦਰਿ ਦਿਲਹਿ ਪਸਿੰਦੇ ਜਿਨੀ ਕਰਿ ਏਕੁ ਧਿਆਇਆ ॥੩॥


khasam kī nadar dilah pasindē jinī kar ēk dhiāiā .3.

 • The Grace of the Master is bestowed upon those who meditate on Him alone. They are pleasing to His Heart. ||3||

81 Siri Raag

ਤੀਹ ਕਰਿ ਰਖੇ ਪੰਜ ਕਰਿ ਸਾਥੀ ਨਾਉ ਸੈਤਾਨੁ ਮਤੁ ਕਟਿ ਜਾਈ ॥


tīh kar rakhē panj kar sāthī nāu saitān mat kat jāī .

 • You may observe the thirty fasts, and say the five prayers each day, but 'Satan' can undo them.

81 Siri Raag

ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਰਾਹਿ ਪੈ ਚਲਣਾ ਮਾਲੁ ਧਨੁ ਕਿਤ ਕੂ ਸੰਜਿਆਹੀ ॥੪॥੨੭॥


nānak ākhai rāh pai chalanā māl dhan kit kū sanjiāhī .4.27.

 • Says Nanak, you will have to walk on the Path of Death, so why do you bother to collect wealth and property? ||4||27||

81 Siri Raag

Based on Bootstrap | Data Source Sikher.com | About