ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥


salōk mah 5 .

 • Shalok, Fifth Mehl:

790 Gauri - Gauri Ki Vaar

ਜਾਚੜੀ ਸਾ ਸਾਰੁ ਜੋ ਜਾਚੰਦੀ ਹੇਕੜੋ ॥


jācharī sā sār jō jāchandī hēkarō .

 • The most excellent begging is begging for the One Lord.

790 Gauri - Gauri Ki Vaar

ਗਾਲ੍ਹੀ ਬਿਆ ਵਿਕਾਰ ਨਾਨਕ ਧਣੀ ਵਿਹੂਣੀਆ ॥੧॥


gālhī biā vikār nānak dhanī vihūnīā .1.

 • Other talk is corrupt, O Nanak, except that of the Lord Master. ||1||

790 Gauri - Gauri Ki Vaar

ਮਃ ੫ ॥


mah 5 .

 • Fifth Mehl:

790 Gauri - Gauri Ki Vaar

ਨੀਹਿ ਜਿ ਵਿਧਾ ਮੰਨੁ ਪਛਾਣੂ ਵਿਰਲੋ ਥਿਓ ॥


nīh j vidhā mann pashānū viralō thiō .

 • One who recognizes the Lord is very rare; his mind is pierced through with the Love of the Lord.

790 Gauri - Gauri Ki Vaar

ਜੋੜਣਹਾਰਾ ਸੰਤੁ ਨਾਨਕ ਪਾਧਰੁ ਪਧਰੋ ॥੨॥


jōranahārā sant nānak pādhar padharō .2.

 • Such a Saint is the Uniter, O Nanak - he straightens out the path. ||2||

790 Gauri - Gauri Ki Vaar

ਪਉੜੀ ॥


paurī .

 • Pauree:

790 Gauri - Gauri Ki Vaar

ਸੋਈ ਸੇਵਿਹੁ ਜੀਅੜੇ ਦਾਤਾ ਬਖਸਿੰਦੁ ॥


sōī sēvih jīarē dātā bakhasind .

 • Serve Him, O my soul, who is the Giver and the Forgiver.

790 Gauri - Gauri Ki Vaar

ਕਿਲਵਿਖ ਸਭਿ ਬਿਨਾਸੁ ਹੋਨਿ ਸਿਮਰਤ ਗੋਵਿੰਦੁ ॥


kilavikh sabh binās hōn simarat gōvind .

 • All sinful mistakes are erased, by meditating in remembrance on the Lord of the Universe.

790 Gauri - Gauri Ki Vaar

ਹਰਿ ਮਾਰਗੁ ਸਾਧੂ ਦਸਿਆ ਜਪੀਐ ਗੁਰਮੰਤੁ ॥


har mārag sādhū dasiā japīai guramant .

 • The Holy Saint has shown me the Way to the Lord; I chant the GurMantra.

790 Gauri - Gauri Ki Vaar

ਮਾਇਆ ਸੁਆਦ ਸਭਿ ਫਿਕਿਆ ਹਰਿ ਮਨਿ ਭਾਵੰਦੁ ॥


māiā suād sabh phikiā har man bhāvand .

 • The taste of Maya is totally bland and insipid; the Lord alone is pleasing to my mind.

790 Gauri - Gauri Ki Vaar

ਧਿਆਇ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸਰੈ ਜਿਨਿ ਦਿਤੀ ਜਿੰਦੁ ॥੧੪॥


dhiāi nānak paramēsarai jin ditī jind .14.

 • Meditate, O Nanak, on the Transcendent Lord, who has blessed you with your soul and your life. ||14||

790 Gauri - Gauri Ki Vaar

Based on Bootstrap | Data Source Sikher.com | About