ਸਲੋਕੁ ॥


salōk .

  • Shalok:

2491 Ramkali

ਧਰਮ ਅਰਥ ਅਰੁ ਕਾਮ ਮੋਖ ਮੁਕਤਿ ਪਦਾਰਥ ਨਾਥ ॥


dharam arath ar kām mōkh mukat padārath nāth .

  • Righteous faith, wealth, sexual success and salvation; the Lord bestows these four blessings.

2491 Ramkali

ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਿਆ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਮਾਥ ॥੧॥


sagal manōrath pūriā nānak likhiā māth .1.

  • One who has such pre-ordained destiny upon his forehead, O Nanak, has all his desires fulfilled. ||1||

2491 Ramkali

ਛੰਤੁ ॥


shant .

  • Chhant:

2491 Ramkali

ਸਗਲ ਇਛ ਮੇਰੀ ਪੁੰਨੀਆ ਮਿਲਿਆ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਇ ਜੀਉ ॥


sagal ish mērī punnīā miliā niranjan rāi jīu .

  • All my desires are fulfilled, meeting with my Immaculate, Sovereign Lord.

2491 Ramkali

ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਵਡਭਾਗੀਹੋ ਗ੍ਰਿਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਪ੍ਰਭ ਆਇ ਜੀਉ ॥


anad bhaiā vadabhāgīhō grih pragatē prabh āi jīu .

  • I am in ecstasy, O very fortunate ones; the Dear Lord has become manifest in my own home.

2491 Ramkali

ਗ੍ਰਿਹਿ ਲਾਲ ਆਏ ਪੁਰਬਿ ਕਮਾਏ ਤਾ ਕੀ ਉਪਮਾ ਕਿਆ ਗਣਾ ॥


grih lāl āē purab kamāē tā kī upamā kiā ganā .

  • My Beloved has come to my home, because of my past actions; how can I count His Glories?

2491 Ramkali

ਬੇਅੰਤ ਪੂਰਨ ਸੁਖ ਸਹਜ ਦਾਤਾ ਕਵਨ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਭਣਾ ॥


bēant pūran sukh sahaj dātā kavan rasanā gun bhanā .

  • The Lord, the Giver of peace and intuition, is infinite and perfect; with what tongue can I describe His Glorious Virtues?

2491 Ramkali

ਆਪੇ ਮਿਲਾਏ ਗਹਿ ਕੰਠਿ ਲਾਏ ਤਿਸੁ ਬਿਨਾ ਨਹੀ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥


āpē milāē gah kanth lāē tis binā nahī jāi jīu .

  • He hugs me close in His embrace, and merges me into Himself; there is no place of rest other than Him.

2491 Ramkali

ਬਲਿ ਜਾਇ ਨਾਨਕੁ ਸਦਾ ਕਰਤੇ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ਜੀਉ ॥੪॥੪॥


bal jāi nānak sadā karatē sabh mah rahiā samāi jīu .4.4.

  • Nanak is forever a sacrifice to the Creator, who is contained in, and permeating all. ||4||4||

2491 Ramkali

Based on Bootstrap | Data Source Sikher.com | About