ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥


nat mahalā 4 .

  • Nat, Fourth Mehl:

2573 Nat Narayan

ਕੋਈ ਆਨਿ ਸੁਨਾਵੈ ਹਰਿ ਕੀ ਹਰਿ ਗਾਲ ॥


kōī ān sunāvai har kī har gāl .

  • If only someone would come and tell me the Lord's sermon.

2573 Nat Narayan

ਤਿਸ ਕਉ ਹਉ ਬਲਿ ਬਲਿ ਬਾਲ ॥


tis kau hau bal bal bāl .

  • I would be a sacrifice, a sacrifice, a sacrifice to him.

2573 Nat Narayan

ਸੋ ਹਰਿ ਜਨੁ ਹੈ ਭਲ ਭਾਲ ॥


sō har jan hai bhal bhāl .

  • That humble servant of the Lord is the best of the best.

2573 Nat Narayan

ਹਰਿ ਹੋ ਹੋ ਹੋ ਮੇਲਿ ਨਿਹਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


har hō hō hō mēl nihāl .1. rahāu .

  • Meeting with the Lord, you be enraptured. ||1||Pause||

2573 Nat Narayan

ਹਰਿ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਗੁਰ ਸੰਤਿ ਬਤਾਇਓ ਗੁਰਿ ਚਾਲ ਦਿਖਾਈ ਹਰਿ ਚਾਲ ॥


har kā mārag gur sant batāiō gur chāl dikhāī har chāl .

  • The Guru, the Saint, has shown me the Lord's Path. The Guru has shown me the way to walk on the Lord's Path.

2573 Nat Narayan

ਅੰਤਰਿ ਕਪਟੁ ਚੁਕਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿਖਹੁ ਨਿਹਕਪਟ ਕਮਾਵਹੁ ਹਰਿ ਕੀ ਹਰਿ ਘਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ॥੧॥


antar kapat chukāvah mērē gurasikhah nihakapat kamāvah har kī har ghāl nihāl nihāl nihāl .1.

  • Cast out deception from within yourself, O my Gursikhs, and without deception, serve the Lord. You shall be enraptured, enraptured, enraptured. ||1||

2573 Nat Narayan

ਤੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿਖ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਭਾਏ ਜਿਨਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਨਿਓ ਮੇਰਾ ਨਾਲਿ ॥


tē gur kē sikh mērē har prabh bhāē jinā har prabh jāniō mērā nāl .

  • Those Sikhs of the Guru, who realize that my Lord God is with them, are pleasing to my Lord God.

2573 Nat Narayan

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਮਤਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਦੀਨੀ ਹਰਿ ਦੇਖਿ ਨਿਕਟਿ ਹਦੂਰਿ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ॥੨॥੩॥੯॥


jan nānak kau mat har prabh dīnī har dēkh nikat hadūr nihāl nihāl nihāl nihāl .2.3.9.

  • The Lord God has blessed servant Nanak with understanding; seeing his Lord hear at hand, his is enraptured, enraptured, enraptured, enraptured. ||2||3||9||

2573 Nat Narayan

Based on Bootstrap | Data Source Sikher.com | About