ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩ ॥


sirīrāg mahalā 1 ghar 3 .

  • Siree Raag, First Mehl, Third House:

80 Siri Raag

ਇਹੁ ਤਨੁ ਧਰਤੀ ਬੀਜੁ ਕਰਮਾ ਕਰੋ ਸਲਿਲ ਆਪਾਉ ਸਾਰਿੰਗਪਾਣੀ ॥


ih tan dharatī bīj karamā karō salil āpāu sāringapānī .

  • Make this body the field, and plant the seed of good actions. Water it with the Name of the Lord, who holds all the world in His Hands.

80 Siri Raag

ਮਨੁ ਕਿਰਸਾਣੁ ਹਰਿ ਰਿਦੈ ਜੰਮਾਇ ਲੈ ਇਉ ਪਾਵਸਿ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਣੀ ॥੧॥


man kirasān har ridai janmāi lai iu pāvas pad nirabānī .1.

  • Let your mind be the farmer; the Lord shall sprout in your heart, and you shall attain the state of Nirvaanaa. ||1||

80 Siri Raag

ਕਾਹੇ ਗਰਬਸਿ ਮੂੜੇ ਮਾਇਆ ॥


kāhē garabas mūrē māiā .

  • You fool! Why are you so proud of Maya?

80 Siri Raag

ਪਿਤ ਸੁਤੋ ਸਗਲ ਕਾਲਤ੍ਰ ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਹੋਹਿ ਨ ਅੰਤਿ ਸਖਾਇਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥


pit sutō sagal kālatr mātā tērē hōh n ant sakhāiā . rahāu .

  • Father, children, spouse, mother and all relatives-they shall not be your helpers in the end. ||Pause||

80 Siri Raag

ਬਿਖੈ ਬਿਕਾਰ ਦੁਸਟ ਕਿਰਖਾ ਕਰੇ ਇਨ ਤਜਿ ਆਤਮੈ ਹੋਇ ਧਿਆਈ ॥


bikhai bikār dusat kirakhā karē in taj ātamai hōi dhiāī .

  • So weed out evil, wickedness and corruption; leave these behind, and let your soul meditate on God.

80 Siri Raag

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਹੋਹਿ ਜਬ ਰਾਖੇ ਕਮਲੁ ਬਿਗਸੈ ਮਧੁ ਆਸ੍ਰਮਾਈ ॥੨॥


jap tap sanjam hōh jab rākhē kamal bigasai madh āsramāī .2.

  • When chanting, austere meditation and self-discipline become your protectors, then the lotus blossoms forth, and the honey trickles out. ||2||

80 Siri Raag

ਬੀਸ ਸਪਤਾਹਰੋ ਬਾਸਰੋ ਸੰਗ੍ਰਹੈ ਤੀਨਿ ਖੋੜਾ ਨਿਤ ਕਾਲੁ ਸਾਰੈ ॥


bīs sapatāharō bāsarō sangrahai tīn khōrā nit kāl sārai .

  • Bring the twenty-seven elements of the body under your control, and throughout the three stages of life, remember death.

80 Siri Raag

ਦਸ ਅਠਾਰ ਮੈ ਅਪਰੰਪਰੋ ਚੀਨੈ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਇਵ ਏਕੁ ਤਾਰੈ ॥੩॥੨੬॥


das athār mai aparanparō chīnai kahai nānak iv ēk tārai .3.26.

  • See the Infinite Lord in the ten directions, and in all the variety of nature. Says Nanak, in this way, the One Lord shall carry you across. ||3||26||

80 Siri Raag

Based on Bootstrap | Data Source Sikher.com | About