ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥


gaurī mahalā 5 .

 • Gauree, Fifth Mehl:

443 Gauri

ਜਾ ਕੈ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਮ ਕਰਿ ਜਾਪੈ ॥


jā kai dukh sukh sam kar jāpai .

 • Those who look alike upon pleasure and pain

443 Gauri

ਤਾ ਕਉ ਕਾੜਾ ਕਹਾ ਬਿਆਪੈ ॥੧॥


tā kau kārā kahā biāpai .1.

 • - how can anxiety touch them? ||1||

443 Gauri

ਸਹਜ ਅਨੰਦ ਹਰਿ ਸਾਧੂ ਮਾਹਿ ॥


sahaj anand har sādhū māh .

 • The Lord's Holy Saints abide in celestial bliss.

443 Gauri

ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


āgiākārī har har rāi .1. rahāu .

 • They remain obedient to the Lord, the Sovereign Lord King. ||1||Pause||

443 Gauri

ਜਾ ਕੈ ਅਚਿੰਤੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥


jā kai achint vasai man āi .

 • Those who have the Carefree Lord abiding in their minds

443 Gauri

ਤਾ ਕਉ ਚਿੰਤਾ ਕਤਹੂੰ ਨਾਹਿ ॥੨॥


tā kau chintā katahūn nāh .2.

 • - no cares will ever bother them. ||2||

443 Gauri

ਜਾ ਕੈ ਬਿਨਸਿਓ ਮਨ ਤੇ ਭਰਮਾ ॥


jā kai binasiō man tē bharamā .

 • Those who have banished doubt from their minds

443 Gauri

ਤਾ ਕੈ ਕਛੂ ਨਾਹੀ ਡਰੁ ਜਮਾ ॥੩॥


tā kai kashū nāhī dar jamā .3.

 • are not afraid of death at all. ||3||

443 Gauri

ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਦੀਓ ਗੁਰਿ ਨਾਮਾ ॥


jā kai hiradai dīō gur nāmā .

 • Those whose hearts are filled with the Lord's Name by the Guru

443 Gauri

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਸਗਲ ਨਿਧਾਨਾ ॥੪॥੩੪॥੧੦੩॥


kah nānak tā kai sagal nidhānā .4.34.103.

 • - says Nanak, all treasures come to them. ||4||34||103||

443 Gauri

Based on Bootstrap | Data Source Sikher.com | About