ਸੋਚੈ ਸੋਚਿ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖ ਵਾਰ ॥


sōchai sōch n hōvaī jē sōchī lakh vār .

  • By thinking, He cannot be reduced to thought, even by thinking hundreds of thousands of times.

2 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਚੁਪੈ ਚੁਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵ ਤਾਰ ॥


chupai chup n hōvaī jē lāi rahā liv tār .

  • By remaining silent, inner silence is not obtained, even by remaining lovingly absorbed deep within.

2 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ॥


bhukhiā bhukh n utarī jē bannā purīā bhār .

  • The hunger of the hungry is not appeased, even by piling up loads of worldly goods.

2 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਹਿ ਤ ਇਕ ਨ ਚਲੈ ਨਾਲਿ ॥


sahas siānapā lakh hōh t ik n chalai nāl .

  • Hundreds of thousands of clever tricks, but not even one of them will go along with you in the end.

2 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਤੁਟੈ ਪਾਲਿ ॥


kiv sachiārā hōīai kiv kūrai tutai pāl .

  • So how can you become truthful? And how can the veil of illusion be torn away?

2 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲਿ ॥੧॥


hukam rajāī chalanā nānak likhiā nāl .1.

  • O Nanak, it is written that you shall obey the Hukam of His Command, and walk in the Way of His Will. ||1||

2 Jap Ji Sahib (Song Of The Soul)

Based on Bootstrap | Data Source Sikher.com | About